Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Pulirapid WC gel 750ml

Pulirapid WC gel 750ml

73,- Kč

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH60,- Kč
Cena s DPH73,- Kč
Kód1052119
EAN8002295000279

Popis produktu

Pulirapid WC gel je extra silný čisticí a hygienizující gelový prostředek na WC s unikátní mořskou svěží vůní, který odstraní i ty nejodolnější vápenaté usazeniny, a to i pod okrajem záchodové mísy. Dokonce působí i pod vodní hladinou. Pomáhá odstraňovat bakterie z Vaší toaletní mísy a zanechá ji zářivě čistou a příjemně vonící. Uzávěr je odolný proti otevření dětmi. Nebezpečné látky: Kyselina chlorovodíková, 2,2'-(oktadec-9-enylimino)bisethanol . Nebezpečí: Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte dým/plyn/mlhu/páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293)/lékaře. Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. - méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfémy. Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé a uzávěr odolný proti otevření dětmi.


Podobné produkty


Navštivte také: Pulirapid