Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Krezosan Fresh 950ml

Krezosan Fresh 950ml

77,- Kč

Informace o produktu
KategorieDezinfekční prostředky
Cena bez DPH64,- Kč
Cena s DPH77,- Kč
Kód1062023
EAN8585003910157

Popis produktu

Krezosan fresh dezinfekční čistič. Tekutý čistící a dezinfekční prostředek na podlahy, chodby, koupelny, hygienické zařízení s baktericidními a fungicidními účinky. Svěží vůně. Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí.Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém, účinná látka: didecyldimethylamoniumchlorid 48250 mg/kg. Účinné látky uváděné v označení na obalu podle zákona č. 120/2002 Sb.: didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg. Další informace uvedené na obalu výrobku: Obsahuje: didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty