Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu Drogerie Xantea.cz:

NOVAK’S International s.r.o.
 IČ: 454 78 821
 sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to společností NOVAK’S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, jako prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Dokončením objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami před dokončením objednávky důkladně seznámil a že s těmito Obchodními podmínkami výslovně souhlasí.

II. Pojmy

Provozovatelem je společnost NOVAK’S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlem Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka 5101.

Zákazníkem se rozumí osoba, která s provozovatelem uzavřela kupní smlouvu postupem dále stanoveným těmito Obchodními podmínkami.

Místem dodání je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod www.xantea.cz.

Katalog zboží je seznam nabízeného zboží provozovatelem internetového obchodu.

Košík je seznam produktů včetně názvu a ceny, které si zákazník vybral z katalogu zboží ke koupi.

Cena zboží je cena konkrétního zboží uvedená v katalogu zboží.

Konečná cena zboží je celková cena zboží vybraného zákazníkem (umístěného do košíku), a to včetně poštovného, balného a dalších poplatků spojených s dodáním zboží. S touto cenou se zákazník seznámí před dokončením objednávky.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Provozovatel zákazníkovi sděluje:

a)      náklady na prostředky komunikace na dálku (internetového připojení, příp. telefonického připojení) se neliší od základních sazeb poskytovatele těchto služeb,

b)      záloha nebo obdobná platba na úhradu kupní ceny není vyžadována,

c)       zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem stanoveným v čl. VII. těchto Obchodních podmínek,

d)      v případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží provozovateli.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho vložením do košíku, a to včetně požadovaného množství. Po dokončení výběru veškerého požadovaného zboží tento výběr potvrdí tlačítkem „Objednat“. Následně zákazník vyplní své identifikační údaje včetně své poštovní adresy a dalších požadovaných náležitostí (vyplnění všech požadovaných údajů je podmínkou platnosti elektronické objednávky). V dalším kroku zákazník vybere požadovaný druh dopravy a zvolí způsob platby kupní ceny. Objednávku zákazník dokončí tlačítkem „Dokončit objednávku“.

Před dokončením objednávky může zákazníku libovolně upravovat zboží vložené do košíku, tzn. může zboží z košíku odebírat nebo může měnit počet jednotlivých druhů zboží vloženého do košíku. Disponovat takto se zbožím umístěným do košíku může zákazník až do dokončení objednávky. Po dokončení objednávky je tato objednávka pro zákazníka závazná.

Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky provozovatelem. O uzavření smlouvy zašle provozovatel zákazníkovi potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Na základě kupní smlouvy uzavřené shora popsaným způsobem mezi provozovatelem a zákazníkem se provozovatel zavazuje dodat zákazníkovi objednané zboží za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupní smlouvou. Zákazník se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Uzavřená smlouva bude uložena u provozovatele po dobu jednoho roku od jejího uzavření. Zákazníkovi do ní bude po předchozí dohodě umožněno nahlédnout.

Smlouva je uzavírání výhradně v českém jazyce.

Provozovatel se vždy snaží zboží odeslat co nejrychleji. Zákazník ale bere na vědomí, že časy, které provozovatel uvádí jako časy předpokládaného doručení, jsou informativního charakteru a nejsou pro provozovatele nijak závazné. Doba dodání se může změnit. Provozovatel by v takovém případě zákazníka kontaktoval. Při platbě převodem se zboží odesílá nejdříve v pracovní den přijetí platby na bankovní účet provozovatele.

V. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, případně svou obchodní firmu, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno, svoji e-mailovou adresu a své telefonní číslo.

Zákazník je povinen nejpozději při převzetí zboží zaplatit konečnou cenu objednaného zboží. S konečnou cenou je zákazník srozuměn již před závazným dokončením objednávky.

Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Případné porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

Uhradí-li zákazník kupní cenu před dodáním objednaného zboží a provozovatel nebude schopen objednané zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou kupní cenu zpět, a to na poštovní adresu zákazníka uvedenou v registračním formuláři.

Ceny dopravy platí při nákupu o celkové hmotnosti do 25 kg. Při nákupu, který převyšuje 25 kg, si provozovatel vyhrazuje právo stanovení ceny dopravného dohodou dle váhy. Provozovatel kontaktuje zákazníka telefonicky nebo e-mailem. V případě, že zákazníkovi nebude navrhnutá částka vyhovovat, může objednávku zrušit.

VII. Reklamační řád

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že dodané zboží v době, kdy jej zákazník převzal:

a)      má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce zboží popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy provozovatelem prováděné,

b)      se hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

d)      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout a informovat provozovatele o zjištěných vadách. Zákazník je oprávněn uplatnit u provozovatele právo z vady, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců ode dne dodání zboží. Je-li na obalu zboží vyznačena doba jeho použitelnosti, provozovatel se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, má zákazník následující práva:

  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. na odstranění vady opravou zboží,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. na odstoupení od smlouvy.

Zakládá-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v prvním odstavci tohoto článku, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Reklamaci zboží uplatňuje zákazník u provozovatele, přičemž oznámení o vadách musí obsahovat:

-          číslo objednávky,

-          popis zjištěných vad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží,

-          kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení zboží.

Provozovatel rozhodne reklamaci zboží ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Provozovatel oznámí zákazníkovi rozhodnutí o reklamaci elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

VIII. Odstoupení zákazníka od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Od smlouvy zákazník odstoupí tak, že zašle písemné oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě stanovené pro odstoupení na adresu provozovatele. Tuto povinnost splní i odesláním oznámení o odstoupení prostřednictvím e-mailu na adresu objednavky@xantea.cz. Součástí oznámení o odstoupení od smlouvy je sdělení bankovního účtu zákazníka pro účely vrácení kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář dostupný na internetových stránkách provozovatele. Provozovatel zákazníkovi potvrdí obdržení odstoupení od smlouvy oznámením zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvede v rámci objednávky zboží.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od provozovatele obdržel. Zboží může zaslat zákazník zpět provozovateli i současně s oznámením o odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být:

-          bez známek používání,

-          nepoškozené ani nijak znehodnocené,

-          kompletní,

-          dobře zabaleno proti poškození během přepravy.

Kupní cena a náklady na doručení zboží k zákazníkovi (částka ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy) budou zákazníkovi provozovatelem vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým zákazník kupní cenu a náklady na doručení zboží uhradil, nebo jiným dohodnutým způsobem (nevzniknou-li jiným dohodnutým způsobem zákazníkovi další náklady). Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) správcem osobních údajů poskytnutých provozovateli zákazníkem v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. Poskytnutí požadovaných osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy provozovatelem. Provozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu s GDPR v rozsahu nezbytném pro stanovený účel zpracování.

Osobní údaje zákazníka jsou provozovatelem zpracovávány výlučně za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to v následujícím rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy:

a)      Jméno, příjmení

b)      Adresa pro zasílání objednaného zboží

c)      Fakturační adresa

d)      Telefonní číslo

e)      E-mailová adresa

Osobní údaje mohou být provozovatelem poskytnuty přepravci či přepravní společnosti, která bude doručovat zboží zákazníkovi, osobě poskytující provozovateli účetní služby, popř. orgánům veřejné moci či správním orgánům při plnění povinností provozovatele vyplývajících z právních předpisů. Osobní údaje nebudou provozovatelem předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou provozovatelem uloženy po dobu 4 let po uplynutí případných nároků z kupní smlouvy (např. záruky, odpovědnosti za vady, apod.), popř. po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů vztahujících se k dokumentům, v nichž jsou osobní údaje uvedeny.

Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů provozovatelem zejména následující práva:

a)      právo na přístup k osobním údajům – zákazník má právo získat potvrzení, zda provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo požadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;

b)      právo na opravu osobních údajů – zákazník má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;

c)      právo na výmaz osobních údajů – zákazník má právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména nejsou-li již potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, odvolá-li zákazník souhlas, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, vznese-li zákazník námitky či jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;

d)      právo na omezení zpracování osobních údajů – zákazník má právo požadovat na nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a zákazník odmítá jejich výmaz, provozovatel osobní údaje již nepotřebuje a zákazník požaduje omezení zpracování pro určení / výkon / obhajobu svých práv, nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů;

e)      právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

Provozovatel se dále zavazuje, že bude zacházet s těmito údaji v souladu s GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že máme zásady zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi. Tyto zásady nám pomáhají zvýšit uživatelský komfort a zlepšit se v poskytovaných službách.

X. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 2. 2021 a ruší veškeré předchozí obchodní podmínky provozovatele. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle provozovatele a na internetových stránkách www.xantea.cz.