Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Larrin Pissoir deo borovice 900g (35 kostek)

Larrin Pissoir deo borovice 900g (35 kostek)

248,- Kč

Larrin Pissoir deo. Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

Nebezpečí : Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži .Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí.Zabraňte styku s očima, kůží. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Obsahuje Limonene, Cineole (Eucalyptol), Pin-2(10)-ene (beta- Pinenes), p-Mentha-1,4(8)-diene (Terpinolene). Může vyvolat alergickou reakci.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 10 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH205,- Kč
Cena s DPH248,- Kč
Kód1052115
EAN8595000913969

Popis produktu

Larrin Pissoir deo. Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

Nebezpečí : Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži .Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí.Zabraňte styku s očima, kůží. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Obsahuje Limonene, Cineole (Eucalyptol), Pin-2(10)-ene (beta- Pinenes), p-Mentha-1,4(8)-diene (Terpinolene). Může vyvolat alergickou reakci.


Podobné produkty


Navštivte také: Larrin