Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Čistící prostředky na WC a další Savo WC Turbo čistič na vodní kámen 750ml

Zboží nemáme momentálně skladem.

Savo WC Turbo čistič na vodní kámen 750ml

Savo WC Turbo čistič na vodní kámen 750ml

38,- Kč

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH31,- Kč
Cena s DPH38,- Kč
Kód1052136
EAN8710908072635

Popis produktu

Gelový koncentrovaný čistič Savo na toalety velmi silně odstraňuje organické i anorganické nečistoty. Dezinfikuje a odstraňuje vodní kámen. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechává vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Nebezpečí: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte Odstraňování: odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO; kyselina amidosírová. kyselina chlorovodíková 22%. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Podobné produkty


Navštivte také: Savo