Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Fixinela Perfekt okna 500ml

Fixinela Perfekt okna 500ml

48,- Kč
Fixinela Perfekt na okna. Přípravek na čištění oken, skleněných částí nábytku, zrcadel, TV a PC obrazovek, atd. Výrobce: Tatrachema Distributor: Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 15 - 30 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % amfoterní tenzidy, barvivo, parfém: LIMONENE. NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieČističe oken a koberců
Cena bez DPH40,- Kč
Cena s DPH48,- Kč
Kód1072014
EAN8585003910751

Popis produktu

Fixinela Perfekt na okna. Přípravek na čištění oken, skleněných částí nábytku, zrcadel, TV a PC obrazovek, atd. Výrobce: Tatrachema Distributor: Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 15 - 30 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % amfoterní tenzidy, barvivo, parfém: LIMONENE. NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Fixinela