Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Krtek čistič potrubí 270g

Krtek čistič potrubí 270g

63,- Kč

Informace o produktu
KategorieČističe odpadů a potrubí
Cena bez DPH52,- Kč
Cena s DPH63,- Kč
Kód1092002
EAN5901312001011

Popis produktu

Krtek čistič potrubí 270g. Čistič odpadů Krtek čistí potrubí kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír, vatu. Je velice agresivní. Nelze ho použít na hliníkové potrubí. Má bezpečnostní víčko. NEBEZPEČÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí Před použitím přečtěte tento výstražný štítek Standardní věta o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: PREVENCE: Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. REAKCE: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/ SKLADOVÁNÍ: Skladujte uzamčené. ODSTRAŇOVÁNÍ: Prázdný obal vypláchněte vodou a po neutralizaci 5% kyselinou octovou nebo citronovou vhoďte do kontejneru pro plasty. Obal s nespotřebovanými zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Krtek