Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Čikuli čistič skvrn 200ml

Čikuli čistič skvrn 200ml

48,- Kč
Čikuli čistič skvrn 200ml slouží čištění mastných,olejových a asfaltových skvrn především z textilíí,ale i jiných materiálů (sklo,kovy,vytvrzené plasty) Nebezpečí : Vysoce hořlavá kapalina a páry.Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí .Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Složky směsi k uvedení na etiketě cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti otevření dětmi. Doplňující údaje : Složky podle nařízení 648/2004/EC: 30 % a více alifatické uhlovodíky VOC = 1,0 kg/kg . Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieOdstraňovače skvrn
Cena bez DPH40,- Kč
Cena s DPH48,- Kč
Kód1232017
EAN8594003012198

Popis produktu

Čikuli čistič skvrn 200ml slouží čištění mastných,olejových a asfaltových skvrn především z textilíí,ale i jiných materiálů (sklo,kovy,vytvrzené plasty) Nebezpečí : Vysoce hořlavá kapalina a páry.Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí .Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Složky směsi k uvedení na etiketě cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti otevření dětmi. Doplňující údaje : Složky podle nařízení 648/2004/EC: 30 % a více alifatické uhlovodíky VOC = 1,0 kg/kg . Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty