Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Melír americký 125g

Melír americký 125g

153,- Kč

Informace o produktu
KategorieBarvy na vlasy
Cena bez DPH126,- Kč
Cena s DPH153,- Kč
Kód2102058
EAN8595014200345

Popis produktu

Melír americký Natural sáček 125g - rychlý zesvětlovací prášek. Balení obsahuje: melírovací prášek 125gr., melírovací čepice s jehlou, nádobka na míchání, emulzní aktivátor 50ml, placenta 25ml. Nebezpečí : Obsahuje: Peroxodisíran draselný; Metakřemičitan disodný; Peroxodisíran amonný; Peroxodisíran sodný. standardní věty o nebezpečnosti - Může zesílit požár; oxidant. - Zdraví škodlivý při požití. - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. - Může vyvolat alergickou kožní reakci. - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. - Může způsobit podráždění dýchacích cest. pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. - Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. P260 - Nevdechujte prach/aerosoly. - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. - Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. - Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


Podobné produkty


Navštivte také: Melír do vlasů