Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Kosmetika Vlasová kosmetika Barvy na vlasy Melír americký Natural sáček 20g

Zboží nemáme momentálně skladem.

Melír americký Natural sáček 20g

Melír americký Natural sáček 20g

24,- Kč

Informace o produktu
KategorieBarvy na vlasy
Cena bez DPH20,- Kč
Cena s DPH24,- Kč
Kód2102059
EAN8595014200833

Popis produktu

Melír americký Natural sáček 20g - rychlý zesvětlovací prášek Distributor: NOVAK´S International s.r.o. Nebezpečí : Obsahuje: Peroxodisíran draselný; Metakřemičitan disodný; Peroxodisíran amonný; Peroxodisíran sodný. standardní věty o nebezpečnosti - Může zesílit požár; oxidant. - Zdraví škodlivý při požití. - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. - Může vyvolat alergickou kožní reakci. - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. - Může způsobit podráždění dýchacích cest. pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. - Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. P260 - Nevdechujte prach/aerosoly. - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. - Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. - Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


Podobné produkty


Navštivte také: Melír do vlasů